top of page

Afscheid van pastoor Hans van der Stadt, oud pastoor van Bennebroek

Vanochtend hebben we afscheid genomen van pastoor Hans van der Stadt. De Requiemmis was in OLV-Tenhemelopneming te Vogelenzang. Na de heilige Mis - die gecelebreerd werd door onze bisschop - is de oud-pastoor bijgezet in het prietergraf in zijn geliefde Bennebroek.Mgr. Hendriks publiceerde het volgende op zijn website (www.arsacal.nl):

Zater­dag 10 februari hebben we afscheid geno­men van pastoor Hans van der Stadt in een Eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk van Maria Ten­hemel­op­ne­ming in Vo­ge­len­zang. Hij was de pries­ter van ons bisdom met het meest avon­tuur­lijke leven. Vooral de weg waarlangs hij tot het katho­lie­ke pries­ter­schap was geko­men, is bij­zon­der.


Pas­to­raal Werker Ans Dekker

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring vervulde pas­to­raal werker Ans Dekker een grote rol. Zij heeft de eerste jaren dat zij in Vo­ge­len­zang en Benne­broek werk­zaam was als pas­to­raal werker, nauw met hem samen gewerkt en hem ook na die tijd met een zekere regelmaat in gezellige sferen ontmoet. Zij heette ie­der­een welkom aan het begin van de vie­ring, deed de lezing en voor­bede, hield een terug­blik en ge­tui­ge­nis en leidde de absoute in. Het moet voor haar zeker een heel bij­zon­dere en emo­tio­nele vie­ring en periode zijn.


Aanwe­zige pries­ters

Pater Esko Kissboat, kape­laan in de pa­ro­chie van de H. Familie waarin Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang nu verenigd zijn, con­ce­le­breerde en las het evan­ge­lie. In de kerk zaten onder meer pastoor Rob Verhaegh en pastoor Paul Stomph die in Benne­broek werk­zaam zijn (geweest).


Andere aanwe­zigen

Ook broe­der Leo Paauw en oud-alge­meen econoom Jan Visser waren aanwe­zig. Aan het einde van de vie­ring sprak goede vriend van de over­le­de­ne Hugo Rol, die huisarts was in Benne­broek, en een ver­te­gen­woor­diger van de pa­ro­chie. Een koor uit de pa­ro­chie luisterde de vie­ring op met Gre­go­ri­aanse, meerstemmige en volkszang.


Begrafenis

Na de vie­ring in Vo­ge­len­zang is pastoor Van der Stadt begraven in het pries­tergraf van het kerkhof in Benne­broek.


Over de bij­zon­dere weg waarlangs hij pries­ter was gewor­den, zeg ik iets meer in de homilie die U hier­on­der vindt.


Moge pastoor Hans Van der Stadt nu rusten in vrede en voor eeuwig delen in de vreugde van Gods nabij­heid!
HomilieEen avon­tuur­lijke weg...met een doel

Uitvaart pastoor Johannes Christiaan van der Stadt


Jezus!

“Ik ga heen om een plaats voor U te berei­den”Deze woor­den van Jezuszijn de troost en bie­den het ver­trouwenwaarin wij mogen leven en sterven.Jezus voegt daaraan toe:“Ik ben de weg, de waar­heid en het leven”,deze woor­den wijzen onsnaar wat het meest be­lang­rijk isvoor het leven van een christen:Jezus!Het gaat erom Hem na te volgen:Hij is de weg,wees, handel, spreek als Jezus;Hij is de waar­heid,laat Zijn ver­kon­di­ging, Zijn leerook de inhoud van jouw leven zijn;Hij is het Leven,dus Hij is ook het doelwaar je naar op weg bent:aan het einde van de wegmag je met hem zijnen leven, voluit leven, leven in vol­heid!


Uitgekozen woor­den

Het zijn deze woor­dendie pastoor Hans van der Stadtvoor zijn eigen uit­vaart heeft uitgekozen,samen met de woor­den van Paulusdie we in de eerste lezing hebben gehoord;uit die woor­den bleekdat Hans van der Stadt zich bewust wasdat zijn leven zou wor­den getoetstop al het edele, mooie en waarde­volledat hij heeft doorge­ge­ven,het goede fun­dament dat hij heeft gelegden dat stand zal hou­den voor Gods aanschijn.In deze twee lezingen ligt in weinig woor­den gezegdde opdracht van ons leven:Laat Jezus de bron,de inhoud en het doel van je leven zijn- weg, waar­heid en leven -en geef de blijde bood­schap door,leg een goed, edel fun­dament.


Een bewogen en avon­tuur­lijk leven

Ik denk dat er geen pries­ters in ons bisdom zijndie zo’n avon­tuur­lijk leven hebben gehadals pastoor Hans van der Stadt. De schei­ding van zijn ouders,de dood op jonge leef­tijdvan zijn ge­re­for­meer­de moe­der,het verblijf in een pleeg­ge­zin,De razzia van Putten, waar hij toen woondeen waarbij de hele manne­lijke beroepsbe­vol­kingnaar het con­cen­tratie­kamp werd afge­voerden zijn verblijf in Engeland bij een gelovig gast­ge­zinwaar hij de Angli­caanse ge­meen­schap leerde kennen.


Avon­tuur­lijk en stabiel

Toen hij naar de kerk begon te gaan,groeide het verlangenom Angli­caans pries­ter te wor­den.Dat gebeurde uit­ein­delijk in Australië,maar toen hij daar de katho­lie­ke kerk beter leerde kennen,besloot hij katho­liek te wor­denen na studie in Rome, Parijs en Warmondwerd hij tot katho­liek pries­ter gewijd.Dat inter­na­tio­nale, avon­tuur­lijkebleef zijn leven kenmerkenin de Europese school en pa­ro­chie van Bergenen in de autoreizen die hij maakte,bij­voor­beeld naar Athene en Istan­boel.


Geliefd pastoor

Zijn leven was dus ooit stor­mach­tig en avon­tuur­lijk,maar het was ook een mooi en later heel stabiel leven,waarin hij Gods lei­ding heeft ervaren. 31 jaar lang was hij een geliefde pastoor in Benne­broek, waar hij voor velen veel heeft mogen betekenen;ruim 55 jaar lang werd hij bijgestaandoor mevr. An Winder,die ik vandaag harte­lijk dank voor haar goede zorgenvoor pastoor Hans van der Stadt.Ook voor haar bid ik vandaagom troost en kracht.


Een plaats voor jou bereid!

Dit lange, avon­tuur­lijke levenis nu tot vol­tooi­ing geko­menen wij bid­den en ver­trouwendat de Heer die hij heeft gediendnu tot hem zal zeggen:Laat je hart niet verontrust wor­den,er is ruimte bij Mij, ook voor jou,ik heb een plaats voor jou bereid,opdat jij mag zijn waar ik ben.Hans van der Stadt, Johannes Christiaan, rust in vrede!Commentaires


bottom of page