top of page

Doopsel

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en  20leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. 

Mt 28, 19

Wilt u gedoopt worden of uw kind laten dopen? Neem dan contact op met een van de priesters in onze parochie; hij zal u verder begeleiden.

doopsel

Gedoopt worden

Je kind is geboren! Het is en blijft toch steeds weer een wonder. Verwondering over dit nieuwe leven. Dit kind, ons kind, als geschenk ontvangen van God. We willen het vanaf het begin iets goeds meegeven. Door de Doop zet u uw kind op de weg van Jezus, wordt uw kind ook Kind van God, ontvangt het de gaven van geloof-hoop-liefde en wordt het kerklid van de Rooms-Katholieke Kerk.

Over de dag en het tijdstip van een Doopviering wordt een afspraak gemaakt met de pastor van de parochie. Tijdens een doopvieringen ontvangen maxi­maal twee (pasgeboren) dopelingen per doopplechtigheid het Sacrament van het heilig Doopsel.

Ter voorbereiding op de toediening van het Sacrament van het heilig Doopsel zijn er bijeenkomsten voor de ouders van de (pasgeboren) dopeling (ook als sprake is van een tweede kindje). Uiteraard zijn ook de aanstaande peetouders van harte welkom.

Deze cursus bestaat uit minimaal twee bijeenkomsten: 1. een bijeenkomst over de inhoud van het sacra­ment; en 2. een bijeenkomst over de viering, de betekenis van de gebruikte symbolen en dergelijke. .


Indien u dit wenst, kan een van pastores een bezoek aan huis brengen (’s avonds). Het tijdstip wordt in overleg afgesproken. Dit bezoek duurt tussen één en anderhalf uur en is vooral bedoeld om kennis te maken. Verder biedt dit huisbezoek gelegenheid tot het stellen van vragen.

U kunt uw kind hieronder opgeven voor dit bijzondere sacrament. Hieronder kunt u verder lezen over het doopsel op latere leeftijd en over de rol van peetouders.

Mensen worden op verschillende momenten in hun leven op het pad van geloof gezet. Soms gebeurt dit op latere leeftijd. En je kunt dan ook op ieder moment in je leven gedoopt worden. Speciaal voor deze mensen wordt een aparte catechesecursus georganiseerd. De persoon die te kennen heeft gegeven dat hij tot de Kerk wil overgaan wordt in de doopcatechese ‘geloofsleerling’ genoemd. Heeft u interesse om gedoopt te worden, neem dan vrijblijvend contact op met de parochie voor een oriënterend gesprek.
 


Peetouders
 

Peetouders hebben de taak de ouders van de dopeling bij te staan bij het geloofsonderricht en de Christelijke opvoeding van de dopeling. Bij een man spreekt men wel van de ‘peter’; bij een vrouw van een ‘meter’. Bij een Heilig Doopsel moet minimaal één peter of meter aanwezig zijn, die
a. minimaal 16 jaar oud is,
b. niet een van de ouders van de dopeling is,
c. in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gedoopt is en
d. ook het Sacrament van het heilig Vormsel heeft ontvangen.

 
Als sprake is van twee peetouders dan betreft dit altijd een peter èn een meter (en niet twee ‘peters’ of twee ‘meters’). Een niet-katholieke (maar wel gedoopte) peetouder is mogelijk en treedt op als doop­ge­tuige (naast een peter of een meter).

Het Doopsel wordt toegediend door de priester, of door een diaken. 

bottom of page